Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer

 • Ingressus BV
 • Postbus 2341
 • 3000 CH ROTTERDAM
 • 010-2060260
 • 010-2060262
 • boekhandel@ingressus.nl
 • KVK: 24284042

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
 1. Opdrachtgever: een ieder die, al dan niet namens een organisatie, is geautoriseerd een rechtsgeldige bestelling tot levering te verstrekken aan de opdrachtnemer
 2. Opdrachtnemer: Boekhandel Ingressus BV., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam  

Artikel 3 Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever

Artikel 4 Aanbiedingen

 • Aanbiedingen zijn steeds geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 5 Overeenkomst

 • Er is sprake van een overeenkomst als de opdrachtgever via de webshop een bestelling heeft verzonden.
 • Annulering van een bestelling is niet mogelijk dan na nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer
 • In geval van ontvangst van een misdruk door opdrachtgever wordt teruggave geaccepteerd door opdrachtnemer

Artikel 6 Prijzen

 • De prijzen van Ingressus zijn inclusief BTW. Ingressus is gerechtigd elke wijzing van het BTW tarief aan opdrachtgever door te berekenen.
 • Ingressus rekent € 0,55 verzendkosten per exemplaar van een artikel.
 • Bij spoedbestellingen wordt een service-fee van € 5,50 in rekening gebracht bovenop eventuele extra kosten van de uitgever of leverancier.
 • Ingressus rekent een service fee van € 4,95 voor geleverde boeken zonder uitgeversmarge (grijze literatuur, tweedehands boeken, overig)

Artikel 7 Betaling

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever gehouden aan facturen binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan te hebben.
 • Indien de opdrachtgever de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling vertragingsrente aan Ingressus verschuldigd tegen de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis.
 • Eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen voor rekening van opdrachtgever.
 • Niet tijdige betaling geeft Ingressus het recht haar werkzaamheden op te schorten, terwijl bij volgende leveringen contante betaling vooraf kan worden geëist.
 • In behandeling genomen reclames geven geen recht op betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling

Artikel 8 Overmacht

 • Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid indien zij door een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade uit.

Artikel 10 Geschillen

 • Op alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Rotterdam.